Skovenes rolle utydelig i EU’s nye biodiversitetsstrategi

EU’s kommissionen vil gennem strengere beskyttelse og bindende mål for genoprettelse af biodiversiteten bane vejen for en forbedring af biodiversiteten i 2030. Skovenes rolle optager ikke meget plads i strategien.

Med den overordnede ambition om at alle verdens økosystemer er genoprettede, robuste og tilstrækkeligt beskyttede i 2050 har EU-Kommissionen udsendt deres nye biodiversitetsstrategi for 2030 ”Bringing nature back into our lives”.

EU-Kommissionens målsætning er:

  • At sikre beskyttelse af minimum 30% af Europas landareal og 30% af havarealet og en streng beskyttelse af mindst 10 %, herunder en streng beskyttelse af EU’s oprindelige og gamle skove.
  • At genoprette ødelagte økosystemer i hele Europa – herunder plante 3 milliarder nye træer inden 2030.

Skovenes rolle utydelig

Skovenes rolle fylder kun ganske lidt i strategien trods deres store udbredelse og potentiale.

Vi savner derfor at strategien i højere grad anerkender skovenes høje biodiversitet, og at der laves en stærkere sammenkobling af de klimamæssige fordele skov har med indsatsen for biodiversitet. Aktiv og bæredygtig skovforvaltning opretholder vores skove sunde og robuste. Bæredygtig skovdrift bør ses som en mulighed for at beskytte den biologiske mangfoldighed, når også klimaforandringernes virkning medtages.

De private skovejeres arbejde for såvel klima som biodiversitet skal anerkendes, og der bør i højere grad indbydes til samarbejde frem for øget regulering.

Start med registrering af § 25-skov i Danmark

Det nævnes at EU-kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne i 2020 vil udarbejde en vejledning med kriterier for at identificere og kortlægge de nye beskyttede arealer, samt vejledning til hvordan ”beskyttede” og ”særligt beskyttede” skal fortolkes. Her forventes det også at blive afklaret hvad kommissionen mener med oprindelig og gammel skov.

Det vil være medlemsstaterne opgave at udpege og beskytte de særligt værdifulde områder og fastsætte klare objektive mål. I Danmark vil det således være en start at få sat gang i registreringen af §25-skov i private skove.

Nye skovstrategi forventes i 2021

Som nævnt er skovenes generelle rolle for biodiversitet ikke behandlet i strategien, men det er nævnt, at der skal tages forholdsregler i forhold til at optimere og øge kvalitet og kvantitet af skovene. Samt at skovene er en vigtig del af bioøkonomien. Kommissionen varsler en EU skovstrategi i 2021, hvor der blandt andet er et mål om at plante mindst 3 milliarder træer i EU inden 2030.

Biomasse og bæredygtighedskrav

Strategien slår fast, at det er vigtigt at energisystemet går bort fra fossile kilder, og der skal derfor anvendes mere grøn og vedvarende energi. Her er bæredygtig biomasse en af komponenterne.

Bæredygtigheden sikres gennem implementering af de nye strengere krav til bæredygtighed i direktiv for vedvarende energi. I strategien nævnes at EU-kommissionen anbefaler, at anvendelsen af hele træer i energiforsyningen minimeres. At differentiere anvendelse af træ til energi på den måde mener vi ikke giver mening. Det kan give udmærket mening at anvende hele træer i energiproduktionen, hvis de ikke kan finde anvendelse andre steder. Det kan være stammer med råd, små partier fra skovninger, som ikke kan afsættes bæredygtigt økonomisk eller fjernelse af uønsket opvækst i beskyttede områder.

Læs hele vores høringssvar til EU specialudvalg for miljø (PDF-fil).