EU betaler biodiversitet hvis Regeringen vil

Hvis Regeringen overfører landbrugsstøttemidler fra søjle 1 til søjle 2 (landdistriktsprogrammet), mener Skovforeningen at Regeringen først og fremmest skal finansiere de obligatoriske opgaver, blandt andet i skovene.

Nedenstående leder fra Skoven 6/2014 er blevet misforstået af flere. Blandt andet skrev Landbrugsavisen.dk den 20. juni overskriften “Skovforening: Tag så meget støtte fra landbrugsbedrifter som muligt”.

Men det har Skovforeningen aldrig skrevet, sagt eller ment. Skovforeningen taler ikke for at landbrugsstøtten moduleres.

Den politiske situation er: Regeringen har besluttet at landdistriktsprogrammet skal være den eneste kilde til at finansiere fx Natura 2000, Nagoya-målsætninger om biodiversitet og vandrammedirektivet. På den baggrund arbejder Regeringen for at overføre midler fra søjle 1 til søjle 2 (landdistriktsprogrammet). Hvis det sker, er det Skovforeningens holdning at Regeringen først og fremmest skal finansiere de obligatoriske opgaver, blandt andet i skovene. Ellers skal Regeringen afsætte nationale midler over finansloven til at betale skovejerne for de indgreb i skovdriften som begrænser skovejernes indtjeningsmuligheder og handlefrihed.

Vi beklager at denne  politiske forudsætning ikke fremgår tilstrækkeligt tydeligt af lederen:


Danmarks pligt til biodiversitet

Vi antager at Regeringen gerne vil leve op til de biodiversitetsmål som Danmark har forpligtet sig til og de mål regeringen har i sit regeringsgrundlag.

Forpligtelserne er blandt andet:

  • Nagoya-målsætningerne: Tabet af alle naturlige habitater inklusive skov skal mindst halveres. Forarmning og fragmentering skal reduceres væsentligt. 17 % af landarealet inklusive ferskvandsområder, som er særlig vigtige for den biologiske mangfoldighed og økosystemtjenester, skal være beskyttet.

  • Natura 2000: Sikring af habitater og arter.

  • Kommende EU-forordning om håndtering af invasive arter og deres spredningsveje.

  • Vandrammedirektivet.

Forskere og økonomer er enige om at biodiversiteten generelt sikres bedst og billigst i skov.

Danmarks mulighed for at få EU til at betale

Vi konstaterer at det er politisk bestemt at Landdistriktsprogrammet skal være eneste kilde til finansiering af diss opgaver. Danmark har ikke afsat nationale puljer til formålet. Landdistriktsprogrammet er valgt for at sikre medfinansiering fra EU. Det får pengene til at række lidt længere.

I det kommende landdistriktsprogram 2015-2021 er midlerne færre, selvom opgaverne er store.

Inden august skal Regeringen beslutte hvordan EUs penge til jordbruget skal fordeles i Danmark i den kommende periode. Danmark kan lægge op til 15 % i Landdistriktsprogrammet hvor pengene bør arbejde aktivt for at løse de bundne opgaver for naturbeskyttelse og biodiversitet og ikke skal suppleres med danske skattekroner.

Kære Regering

Grib chancen for at få EU-penge til at løse de obligatoriske opgaver.

Hvor skulle pengene ellers komme fra?