EU opfordrer til mere robuste og mangfoldige skove

Kommissionen udsender nye anvisninger for ”Closer-to-Nature Forest Management”, som på frivillig basis skal fremme biodiversitet og klimaresiliens i skovene. I EU anerkender man samtidigt, at økosystemtjenester også skal afregnes. Dansk Skovforening arbejder for at sikre skovejernes fortsatte handlefrihed.

Som følge af EU’s biodiversitetsstrategi 2030 udsender Kommissionen nu frivillige anvisninger for ”Closer-to-Nature Forest Management”  Foto: Tanja Blindbæk Olsen

EU Kommissionen har netop udsendt en række frivillige dyrkningsprincipper for ”Closer-to-Nature Forest Management,” som skal bringe skovene tættere på de naturlige processer.

De nye anvisninger kommer i kølvandet på EU’s biodiversitetsstrategi 2030 og skovstrategi 2030, som indeholder målsætninger om at skabe mere robuste skove med højere biodiversitet. Kommissionen beskriver derfor i “Closer-to-Nature Forest Management” nogle principper for skovforvaltningen, der skal fremme dannelsen af mere heterogene og forskelligartede skove.

Og her skal man lægge mærke til det lille ”r”, der adskiller de nye principper fra det kendte ”Close-to-Nature Forest Management” (Naturnær Skovdrift), der kan beskrives som en mere gennemført tilgang, hvor skovforvaltningen systematisk følger naturnære principper.

Opfordring fra EU

Med de nye anvisninger henviser Kommissionen til, at skove sammensat af flere træarter og aldersklasser er mere modstandsdygtige overfor klimaændringer end ensaldrende monokulturer. Derudover lægger EU vægt på, at de anførte principper gavner skovens økosystemtjenester og langsigtede produktivitet.

I Skovstrategien er der lagt op til at lave en EU-certificeringsordning for naturnær skovdrift. Det blev dog afværget og i stedet har EU-kommissionen lavet denne vejledning, som på frivillig basis kan anvendes af nationale, regionale og private skovforvaltere, der ønsker at indføre elementer af ’Closer-to-Nature’-skovdrift i deres forvaltningspraksis.

Betaling for økosystemtjenester

Kommissionen anerkender i samme åndedræt, at der er behov for at udvikle indkomstmodeller for skovens økosystemtjenester, hvis det skal være et forvaltningsparameter på linje med træproduktionen.

Derfor kommer anvisningerne om ”Closer-to-Nature Forest Management” sammen en guide, der bygger på eksisterende betalingsmuligheder gennem EU’s fonde og beskriver, hvordan man kan opgøre værdien af forskellige økosystemtjenester som kulstoflagring, biodiversitet og grundvandsmagasinering.

Dansk Skovforening arbejder for skovejernes dyrkningsfrihed

Dansk Skovforening arbejder sammen med Nordic Family Forest (NSF) og sammenslutningen af de europæiske skovejere (CEPF) for at sikre, at skovejerne indenfor de eksisterende rammer fortsat selv bestemmer egne dyrkningsprincipper. I det hele taget arbejder Dansk Skovforening for, at Kommissionens arbejde med skov og skovudvikling tager afsæt i skovejernes perspektiv.

 

EU skelner mellem “Soft law” og “hard law”

Vejledningen til ”Closer-to-Nature Forest Management” er den seneste i rækken af ”soft law”-dokumenter fra EU om skovforvaltning.

Tidligere i år vedtog EU således frivillige retningslinjer for ”biodiversitets-venlig skovrejsning, skovplantning og genopretning af skov” som en del af Kommissionens løfte om at plante 3 mia. træer inden 2030.

I modsætning til ”soft law”, betegner ”hard law” EU’s reelle direktiver og forordninger, som er juridisk bindende. Det er afskovningsforordningen (EUDR) et eksempel på, hvor vi dog stadig afventer den endelige fortolkning i dansk kontekst.