Stormflods- og stormfaldsloven revideres

Skovforeningen har haft foretræde for Folketingets Erhversudvalg og fremsat ønske om at basisforsikringen imod stormfald, og dermed adgang til gentilplantningsordningen, bliver åbnet for skove som ikke blev tilmeldt senest 31. august 2001.

Stormflods- og stormfaldsloven revideres nu i Folketinget.

Skovforeningen har i det lange forløb op til dette haft mange ønsker til ændringer af den eksisterende stormfaldslov. Men Økonomi- og Erhvervsministeriet har valgt ikke at imødekomme Skovforeningens ønsker.

 
Skovforeningen sendte derfor sine ændringsforslag skriftligt til Folketingets Erhvervsudvalg og anmodede om foretræde.

På foretrædet den 8. april koncentrede Skovforeningen sig om det vigtigste ønske: Åbning for tegning af basisforsikringen, og dermed adgang til gentilplantningsordningen, for skovejere der ikke i øjeblikket er tilmeldt. I øjeblikket kan en skov kun tilmeldes ved ejerskifte, og i denne sammenhæng betragtes generationsskifte ikke som ejerskifte.

Foreningen tilbageviste over for Erhvervsudvalget de fejlagtige argumenter som Økonomi- og Erhvervsministeriet har brugt over for Skovforeningen for ikke at imødekomme vores ønsker. Se Skovforeningens præsentation for udvalget.

At dømme ud fra udvalgsmedlemmernes spørgsmål til Skovforeningen under foretrædet, vurderer vi at udvalget var meget lydhør over for vores synspunkter. Foretrædet medførte at udvalget har stillet ministeren yderligere spørgsmål i sagen:

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 125 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. (Ny organisering af stormflodsordningen, ny erstatningsmodel ved gentagne stormflodshændelser og udvidelse af stormflodsdækning ved oversvømmelser fra vandløb og søer). Af økonomi‑ og erhvervsministeren (Lene Espersen).
 
Spørgsmål 6
Ministeren bedes fremsende en konsekvensberegning af udgifterne for private og for staten ved en udvidelse af tilskudsordningen, således at alle skovejere kan blive omfattet af denne – herunder en vurdering af, hvem der i givet fald kommer til at betale for ordningen.
 
Spørgsmål 7
Ministeren bedes yde teknisk bistand til ændringsforslag til lovforslaget, således at der åbnes op for alle skovejere til at tegne basisforsikring imod stormfald.
 
Spørgsmål 8
Ministeren bedes begrunde, hvorfor stormflods‑ og oversvømmelsesområder synes behandlet anderledes end stormfaldsområder i relation til bidrag.