Energisektoren og jordbruget afviser Concitos påstande

Tænketanken Concito konkluderer i en rapport at det meste biomasse ikke gavner klimaet. Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, DONG Energy, HedeDanmark og Landbrug & Fødevarer der alle er medlemmer af Concito, tilbageviser Concitors påstande.

Tænketanken Concito har udsendt rapporten ”Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder”. Rapporten konkluderer på et løst og forkert grundlag at det meste biomasse ikke gavner klimaet.

Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, DONG Energy, HedeDanmark og Landbrug & Fødevarer der alle er medlemmer af Concito, har udsendt nedenstående pressemeddelelse som tilbageviser påstandene Concitos rapport.

Træ Til Energi – samarbejdet mellem Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark – er enige i de kritiske kommentarer til Concito. Biomasse bliver et nødvendigt og afgørende element i fremtidens fossilfrie Danmark. Der er ikke noget alternativ. Heldigvis kan vi i skovene fordoble produktionen af træ til energi frem mod 2050 uden det går ud over skovenes stående vedmasse, øvrige træproduktion eller naturværdier.

Bæredygtig biomasse er langt bedre end kul og gas

Rigtigt anvendt biomasse er en grøn, vedvarende og bæredygtig energikilde og en nødvendig erstatning af fossile brændsler i vores energiforsyning. Bæredygtig biomasse skal supplere vind og sol. Det mener alle underskrivere af denne udtalelse. Derfor er vi stærkt uenige med en række konklusioner i tænketanken CONCITO’s netop offentliggjorte rapport.

Det er fint, at CONCITO forsøger at undersøge de reelle drivhusgasreduktioner ved anvendelse af biomasse, frem for blot at antage at al biomasse giver 100 pct. reduktion. Problemet er den måde, hvorpå CONCITO anvender data. CONCITO konkluderer kategorisk på baggrund af meget ringe og usikkert datagrundlag og metode, fejlagtigt, at stort set al biomasse til energiproduktion ikke gavner klimaet.

CONCITO’s analyse tager udgangspunkt i modelberegninger, baseret på forkerte antagelser, i stedet for faktisk brug af f.eks. træ til energiformål. CONCITO’s analyse bygger på, at man fælder hele træer og bruger det til træpiller til energiproduktion. Men det træ, energiselskaberne bruger til energiformål i Danmark kommer fra veldrevne skovdrifter, der leverer træ til en bred vifte af industrier, og kun lavkvalitetstræ anvendes til papir eller energiproduktion. Også biogas-scenarierne er urealistiske, idet de fokuserer på brug af majs til biogas samt 100 % husholdningsaffald. Der er slet ikke regnet på mere bæredygtig – og mere realistiske biomasser som eksempelvis gylle og halm. Dertil er det problematisk, at CONCITO kun har fokus på biomasse til elproduktion og ikke samproduktion med varme som en langt mere effektiv udnyttelse af biomassen med tanke på den danske tradition for kraftvarmeproduktion.

Vi skal generere mere viden om biomasse – ikke misinformere på baggrund af verdensfjerne modeller

Diskussionen om biomasses CO2-udledning er relevant. Men det er centralt for debatten, at fakta til regnemodeller skal være i overensstemmelse med virkeligheden, og at det forskningsmæssige grundlag skal være solidt og bredt anerkendt. CONCITO’s rapport bidrager desværre ikke nævneværdigt til denne udvikling, hvilket de selv i rapporten gentagne gange konstaterer ’Det er vanskeligt at beregne tallene endegyldigt, og der er væsentlige usikkerheder knyttet til de enkelte beregninger’. Rapportens fundamentale problem er, at dette ikke afholder CONCITO fra at konkludere kategorisk på basis af deres beregninger.

Kun bæredygtig biomasse

Det er grundlæggende vigtigt, at vi sikrer, at den anvendte biomasse er markant mere klimavenlig end de fossile brændsler, den skal erstatte. Derfor er bæredygtighed også helt centralt. Underskriverne af denne udtalelse ønsker kun at bruge bæredygtig biomasse. Det vil sige biomasse, som har en positiv effekt på klimaet i forhold til fossile alternativer, og ikke ødelægger biodiversitet og vandmiljø.

Et tilbage-spark til kul?

Bæredygtig biomasse er et brugbart grønt alternativ, hvis vi samtidig udbygger med vind og sol. Tilsyneladende ønsker CONCITO, at Danmark begrænser al brug af biomasse til energiproduktion. Dette er problematisk, da der ikke pt. er grønne og bæredygtige alternativer, der fuldt ud kan erstatte de fossile brændstoffer. Derfor er eneste alternativ kul eller nye investeringer i andre fossile energikilder. Er det det som CONCITO ønsker?

Internationale standarder er en nødvendighed

Der er brug for stringente internationale standarder og kriterier for certificering af bæredygtig biomasse. Det arbejder vi for. Danmark kan være med til at sætte en høj standard for bæredygtighed i den voksende biomasseindustri. Ambitiøse og solide bæredygtighedskriterier nu vil have en effekt i sektoren langt ud i fremtiden. Det er den udvikling og debat, som Danmark bør have fokus på.

Landbrug & Fødevarer, miljø- og energidirektør Niels Peter Nørring; tlf. 2342 8820
Dansk Energi, afdelingschef Charlotte Søndergren, tlf. 2275 0424
Dansk Fjernvarme, direktør Kim Mortensen, tlf. 4021 2220
DONG Energy, Koncerndirektør Thomas Dalsgaard, tlf. 9955 7765
HedeDanmark, divisionsdirektør Steen Vincens Riber, tlf. 2147 0298