Skovbruget til DN: Biomasse er en del af løsningen, ikke problemet

Det er forsvarligt at erstatte fossile brændsler med bæredygtig biomasse fra skovene, fordi den er et restprodukt fra produktionen af træ til bygninger og boliger, skriver fire aktører i skovbruget i et svar til Danmarks Naturfredningsforening. Denne artikel har været bragt i Altinget den 7. oktober 2019.

Vi er også bekymrede over, at menneskeheden bruger af klodens ressourcer på en ikke-bæredygtig måde.

Det gælder blot ikke de danske skove. Det danske skovareal øges, vedmassen i skovene øges, og der har aldrig tidligere været udlagt så store arealer til biodiversitetsformål.

Vi er også bekymrede for klimaet, men vi ser biomasse som en del af løsningen og ikke som en del af problemet.

Hovedparten af den danske flis kommer fra afskæringer i industrien, fra mindre træer, som fældes for at lægge tilvæksten over på færre træer til produktion af kvalitetstræ eller udgøres af hugstrester fra fældning af tømmer.

De små dimensioner af træ, som vi her tager fra unge bevoksninger, er mindre betydende for biodiversiteten og forgår hurtigt i naturen, hvorved CO2-lagret alligevel hurtigt frigives. Det er en stor fordel at anvende dette restprodukt til at fortrænge fossil energi.

Biomasse har en rolle at spille

Skovene har altid været en energiressource. Tidligere blev en stor del af restprodukterne fra skovene bare brændt af i husholdningerne.

Vi mener, at skovene er en helt central del af den grønne omstilling − med produktion af kvalitetstræ til fortrængning af stål, beton og andre klimatunge produkter og med en anvendelse af restprodukterne i energisektoren.

Vi er ikke enige i, at biomasse ikke har en fremtidig plads i energisektoren.

Vi arbejder sammen med DTU og flere andre om, at vi i den nærmeste fremtid ved for eksempel en pyrolyseproces kan omdanne resterne fra den aktive skovdrift til flydende brændsler til tunge køretøjer, skibe og fly, som i dag anvender over 90 procent fossile brændsler.

Vi ser derfor snarere et behov for yderligere produktion af bæredygtig biomasse til energisektoren.

Træproduktion sker ikke på bekostning af CO2-lagre

Ja, der udledes CO2, når træ brændes. Men den måde, vi driver skovbrug på i Danmark, indebærer, at vi løbende kan høste af væksten, samtidig med at der bliver optaget mere CO2 i skovene.

De danske skove har fordoblet deres indhold af CO2 de sidste 25 år, samtidig med at vi har fået over 75 millioner kubikmeter træ ud af skovene til byggeri, møbler, emballagetræ, papirtræ − og til sidst et restprodukt til energitræ.

Så produktionen af træ til byggeri og afbrænding af restbiomassen går ikke ud over CO2-lagrene i de danske skove.

Vi er enige med IPCC om, at det er vigtigt at bevare eksisterende skove og etablere nye skove. Skovloven sikrer bevarelse af skovene i Danmark.

IPCC påpeger samtidig, at aktiv skovdrift med produktion af træ til bygninger og boliger for at fortrænge beton, metal med videre er et vigtigt redskab.

IPCC pointerer desuden, at kombinationen af biomasse til energi med Carbon Capture Storage (BECCS) og pyrolyse af biomasse med produktion af energi og biochar er nødvendig for at dræne atmosfæren for CO2. Og uden at dræne atmosfæren kommer vi aldrig i mål med 1,5-gradsscenariet.

Restproduktet kan vi ligeså godt udnytte

Maria Reumert Gerding ser gerne en skovdrift, der optager CO2 med beskyttelse af biodiversiteten. Det gør skovbruget allerede. CO2-lageret i skovene er som sagt fordoblet de sidste 25 år.

Biodiversiteten beskytter vi ved at screene bevoksningerne for biodiversitet og naturperler, inden vi fælder i dem.

Alle seriøse leverandører af biomasse opfylder de bæredygtighedskrav, som er opstillet i den frivillige brancheaftale. De har brugt mange ressourcer på at opbygge systemer til dokumentation af dette.

Vi er helt enige med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening i, at produktionsskovene skal producere til bygninger og boliger. Det er sund driftsøkonomi for de private ejere, som ejer omkring 80 procent af de danske skove.

Blot må Maria Reumert Gjerding forstå, at produktion af træ til bygninger og boliger har et restprodukt, som vi enten kan bruge eller lade ligge. I begge tilfælde udledes der den samme mængde CO2.

Vi synes, den skal bruges til at fortrænge fossile brændsler.

Vi mener derfor, at biomasse er et vigtigt redskab i den grønne omstilling mod 70-procentsmålet og håber, at regeringen vil inddrage skovbruget i planer for den. Det er både sund fornuft og nødvendigt.