Bred energiaftale på plads i Folketinget

Regeringen har indgået en bred energiaftale for perioden 2008-11. Der indgår en række initiativer om energibesparelser, vedvarende energi, energiafgifter, energiteknologi og initiativer for transportsektoren.

Regeringen har indgået en bred energiaftale for perioden 2008-11.

Der indgår en række initiativer om energibesparelser, vedvarende energi, energiafgifter, energiteknologi og initiativer for transportsektoren.

Målsætningen for den vedvarende energi er, at den i 2011 skal dække 20% af bruttoenergiforbruget.

Den vedvarende energi skal stamme fra vindmøller, biogas og biomasse.

Vi finder det meget  positivt, at aftalen lægger op til en øget biomasseanvendelse. Skovene har et stort uudnyttet potentiale til øget produktion af biomasse til energiformål.

For de centrale kraftværkers biomassebaserede elproduktion øges tilskuddet fra 10 til 15 øre/kWh.

Vi finder det imidlertid beklageligt, at det ikke har indgået i forhandlingerne om energiaftalen at muliggøre en øget biomasseanvendelse i de decentrale varmeværker, hvor lokal produktion og anvendelse kan sikre mindst mulig transport af biomassen.  En ophævelse af forbuddet mod øget biomasseanvendelse i disse værker ville endvidere kunne have øget biomasseanvendelsen fra skovene yderligere.